Құрметті сайтқа келушілер!

Жеке блогым арқылы құрметті әріптестеріме және барлық қызығушылық танытушыларға сәлем жолдауға қуаныштымын. Ақпараттық технологиялардың қазіргі заманғы жетістіктеріне сүйеніп, біздің акционерлік қоғамның өмір - тіршілігімен, күнделікті тынысымен, табыстарымен және проблемаларымен, Шардара су электр станциясын жаңғырту жобасының сәтті аяқталуы тарихын қоса отырып, сондай-ақ, осы станцияның үздіксіз жұмыс істеп тұруын қамтамасыз етуге өте үлкен жауапты еңбек ұжымымен таныстыру мүмкіндігін алып отырмыз.

Бұл жерде сіздер өздеріңізді қызықтыратын сұрақтарыңызды қоюға, ұсыныстарыңызды беруге немесе өзара қызықты мәселелер бойынша тәжірибе мен пікірлер алмасуға мүмкіндіктеріңіз бар. Барлық ұсыныстар мен тілектер мұқият қаралатын болады және олар жауапсыз қалмайды.

Уважаемые посетители сайта!

Рад приветствовать на своем блоге уважаемых коллег и всех заинтересованных лиц. Благодаря современным достижениям информационных технологий мы получили возможность освещения жизнедеятельности нашего акционерного общества, его будней, успехов и проблем, включая историю успешного выполнения проекта модернизации Шардаринской гидроэлектростанции, а также отражения работы трудового коллектива, несущего большую ответственность за обеспечение бесперебойного функционирования станции.

Здесь вы можете задать интересующие вас вопросы, внести предложение или обменяться опытом и мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. Все обращения нами будут внимательно изучены и не останутся без ответа.

Dear website visitors!

I am glad to welcome dear colleagues and all interested persons on my blog. Thanks to modern advances in information technology, we were able to cover the life of our joint-stock company, its everyday life, successes, and problems, including the history of the successful implementation of the modernization project of the Shardara Hydroelectric Power Plant, as well as reflecting the work of the labor collective, which bears great responsibility for ensuring the smooth operation of the station.

Here you can ask your questions, make a proposal or exchange experiences and opinions on issues of mutual interest. All appeals will be carefully studied by us and will not remain unanswered.